පුංචි අපේ පෙර පාසල Little One's Pre School
පුංචි අපේ පෙර පාසල Little One's Pre School
තව කියවන්න
මුල් ළමාවිය ප්‍රවේශ දක්ෂතා තක්සේරු කරන ජාතික වැඩසටහන
මුල් ළමාවිය ප්‍රවේශ දක්ෂතා තක්සේරු කරන ජාතික වැඩසටහන
තව කියවන්න
ළමා සතුටු කදවුර
ළමා සතුටු කදවුර
තව කියවන්න
වැඩසටහන්
වැඩසටහන්
තව කියවන්න

ජීවිතය කියාදෙන ඇවිදින පාසල රූපවාහිනිය - Nomadic School Television

Youtube නාලිකාව

ජීවිතය කියාදෙන ඇවිදින පාසල
Nomadic School Sri Lanka


ජීවිතය කියාදෙන ඇවිදින පාසල
Nomadic School Sri Lanka

සමාජයට යහපත් බලපෑමක් ඇති කිරීම සඳහා මිනිසුන්ගේ හැකියාවන් ගවේෂණය කිරීමට හා වැඩිදියුණු කිරීමට ශ්‍රී ලාංකික වේදිකාවක් වන්නේ ජීවිතය කියාදෙන ඇවිදින පාසල යි. එය ජාතිය, වර්ණය, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය, ලිංගික දිශානතිය, ආගම, ජාතික, ජනවාර්ගික හෝ සමාජ සම්භවය අනුව වෙනස් නොවේ.

Nomadic School is the Sri Lankan platform for people to explore and develop their potential so as to have a positive impact on society. It does not discriminate on the basis of race, color, gender, sexual orientation, creed and religion, national, ethnic or social origin.

තව කියවන්න
shape
shape
about
about
about
ගුරු සංවර්ධනය
 • පෙර පාසල් ගුරුභවතුන්
 • පාසල් ගුරුභවතුන්
 • උසස් අධ්‍යාපන ආචාර්ය්‍ය
 • සම්පත් දායකයින්


ළමා හා යෞවන බලගැන්විම් (ළමා වැඩසටහන්)
 • පෙර පාසල් ළමුන්
 • පාසල් ළමුන්
 • උසස් අධ්‍යාපන ආයතන
 • තරුණ කාණ්ඩ
 • යෞවන කාණ්ඩ
විශේෂ වැඩසටහන්
 • සමාජ බලගන්වීම්
 • නායකත්වය හා පෞර්ෂ වර්ධනය
 • ස්වෙච්ඡා සේවය / දිරි ගැන්වීම
 • ප්‍රජා සංවේදිතා
 • සමාජ ඒකාග්‍රතාවය
 • සමාජ ඒකාග්‍රතාවය
 • සමාජ යහපත්ම
ව්‍යාපෘති
 • වෙර ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන
 • Nomadic School Sri Lanka රූපවාහිනිය
 • මුල් ලමාවිය
 • NEC Sri Lanka
ජීවිතය කියාදෙන ඇවිදින පාසල ( Nomadic School ) යනු මිනිසුන්ට ඔවුන්ගේ හැකියාවන් ගවේෂණය කිරීමට හා වර්ධනය කර ගැනීමට ඇති ශ්‍රී ලාංකික වේදිකාවයි.

partner
We are Featured in
partner
partner
partner
partner
partner
partner

shape
shape